بیمه سلامت لوگو
ورود

اطلاعات مربوط به سرپرست خانواده را در قسمت زیر وارد کنید

شماره ملی:   ثبت تمامی اعداد کدملی بدون خط تیره
شماره بیمه:   ثبت تمامی اعداد کد بیمه فقط تا قبل از خط تیره
شماره شناسنامه:   ثبت تمامی اعداد شماره شناسنامه بدون خط تیره
سریال شناسنامه:   سریال 6 رقمی شناسنامه

تصویر امنیتی: